UAB „Armi servisas“ 2021 m. gegužės mėn. sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Armi servisas“ aplinkosauginių technologijų diegimas, mažinant taršą į aplinkos orą“,  finansavimo ir priežiūros sutarties Nr. LAAIF-S-25(2020), kurį iš dalies finansuoja biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projekto  įgyvendinimui skirta 120 695,40 Eur subsidija.

               UAB „Armi servisas“ įdiegė technologinę įrangą, kurios dėka įmonėje iki minimumo sumažintas į aplinką išmetamų pavojingų teršalų, susidarančių transporto priemonių remonto technologinių operacijų metu, kiekis. Projekto įrangos pagalba mažinama pavojingų medžiagų kaupimosi gyvuosiuose organizmuose grėsmė bei neigiamas poveikis žmonių sveikatai, sukurtos prielaidos darbuotojų darbo sąlygų gerėjimui. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta finansinė parama įmonei leido įdiegti pažangią įrangą, darbas kuria ne tik leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo, bet ir padidins įmonės konkurencingumą bei produktyvumą šalies ir  tarptautiniu mastu, bus vykdomos pagrindinės visų lygių aplinkosaugos direktyvose bei kituose  norminiuose aktuose keliamos užduotys – imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų  priemonių teršalų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti,  kurti ir diegti tausiąsias technologijas, taupyti gamtos išteklius, imtis modernių efektyvių išteklių naudojimo sprendimų, atsižvelgiant į ilgalaikę gamtinių ekosistemų ir verslo (žmonių) poreikius.

Footer Image Example